Dernek Hakkında

ANADOLU SEVGİ BİRLİĞİ

KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANA TÜZÜĞÜ

(20.11.2005 Yılı Olağan Kongre kararı ile Tüzüğün son şekli)

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 1 ) Derneğin Adı ve Merkezi:

                  Dernek ‘Anadolu Sevgi Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği’ dir. Merkezi İstanbul’da dır.

İKİNCİ BÖLÜM

Madde 2 ) Derneğin Amacı:

             a) Derneğin amacı Anadolu halkı arasında sevgi ve kardeşlik bağlarını pekiştirmektir. Bunlar arasındaki kültürel ve tarihi bağı kuvvetlendirmektir. Bunları gerçekleştirmek için de; Anadolu’nun muhtelif yerlerinde bulunan tarihi, arkeolojik yapıtları tanıtmak, tamir ve restore etmek , eski haliyle muhafazasını sağlamak , tarihi eserleri , arkeolojik ve doğal önemine göre ortaya çıkarmak , bu eserlerin tümünün turizme açılmasını sağlamak , yerli ve yabancı ziyaretçilere bu tarihi veya arkeolojik eserler hakkında bilgiler sunmak ve tanzim etmektir. Tarihsel ve edebi eserler veren, tarihçi, edebiyatçı, ozan , şair ve sanatçılarla ilgili araştırmalar yapmak , onların bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak , yaymak ve kültürel etkinliklerde bulunmaktır. Ayrıca ulusal değerlerimizi, kültür ve sanat ve felsefi yöndeki düşüncelerimizi ortaya çıkarmak ve bu uğurda araştırmalar yapmaktır. Bu konuda incelemelerde bulunarak kitap, broşür dergi gibi tanıtıcı yayınlar yapmaktır.

             b ) Bütün tarihi eserlerin ve arkeolojik yapıtların tanıtımı ve diğer hizmetlerin yapılması için Devlet kurumlarımızdan ilgili makamlarla fikir alışverişinde bulunarak özellikle Milli Eğitim Kültür Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile istişare de bulunup desteklerini temine çalışmak ve gerektiğinde bu nevi teşkilatlara dernekçe yardımda bulunmaktır.

            c ) Dernek Devletin Ulusal bütünlüğünü kamu düzenini, Ulusal çıkarları Atatürk İlkelerini her türlü düşüncenin üstünde tutar ve bu ilkelere sürekli bağlı kalır.

            d ) Dernek hiçbir zaman Din ve Siyaset konularıyla uğraşmaz. Hiçbir Siyasi Parti ile ilgilenmez. Hiçbir siyasi ve dini teşekküllerle dolaylı ve dolaysız olarak ilgilenemez. Dernek mensuplarının dini ve siyasi akideleriyle ilgilenmez.

            e ) Dernek Anayasanın Dernekler Kanunu ile diğer kanunların yasakladığı fiil ve eylemlerden hiçbiri ile uğraşamaz ve hiçbiri kendine amaç edinemez. Bu gibi fiillerle uğraşamaz.

            f ) Dernek kendi amacı dışında hiçbir eylem ve işlemde bulunamaz.

Madde 3 ) Derneğin amacını gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri şunlardır.

            a ) Dernek amacını gerçekleştirmek için amacına uygun olarak ilgili kuruluşlarla arkeolojik ve turistik ilişkiler kurar. Bu yazılar hakkında bilgiler sunar ve onların alakalarını çekmeye çalışır. Panel ve Sempozyumlar düzenlemek konferanslar vermek, folklor çalışmaları yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak , konser tertip etmek , anma ve tanıtma günleri tertip etmek , Turistik geziler tertip etmek gibi Sosyal Kültürel ve ekonomik girişimlerde bulunmak.

            b ) Amacına uygun olarak kitap , dergi , gazete , broşür , kartpostal ve tanıtıcı yayınlar çıkarmak.

            c  ) Danışma büroları kurmak spor ve çalışma lokalleri için bürolar kurmak , turistik tesisler kurmak ve bunun uluslararası tanıtımını sağlamak. Şube ve irtibat büroları açmak.

            d ) Kitap okuma evleri (kütüphane) kurmak, amacına uygun olarak yüksek öğrenim yapacak öğrencilere yurtlar kurmak özellikle turizm ve tanıtma konusunda öğrenci yetiştirmek , okutmak ve mali destekte bulunmak.

            e ) Derneğin amacına uygun olarak kurulacak işletme ve tesislerin çalışmalarını organize etmek , işletmesi için gerekli programların uygulanması , yürürlüğe konulması hususunda temel yönetim kurulu görev ve yetkilidir.

            f ) Dernek Anadolu’nun muhtelif yerlerdeki şehitlik, yatır gibi tarihi eser ve kalıntıları ortaya çıkarmak ve onun kamuya tanıtımını sağlamak.

            g ) Derneğin amacına uygun olarak sosyal yardım kurumları oluşturmaktır.

Madde 4 ) Derneğin Kurucuları

Adı Soyadı                       Mesleği            Uyruğu            İkameti                                           İmzası

Hüseyin EKİCİ             Mali Müşavir         T.C                Bulgurlu Libadiye Cad.

                                                                                           Zefer Sok.

                                                                                            No : 13 / 3

                                                                                           Üsküdar / İSTANBUL

Elif AKGÜL                 Ev Hanımı             T.C                Atatürk Mah. İkitelli Cad.

                                                                                          5. Sok. No : 17 / 1

                                                                                          K. Çekmece / İSTANBUL

Hüseyin DEMİRCAN  Mali Müşavir         T.C                Kazım Karabekir Mah.

                                                                                          Tunceli Cad. Topal Sok.

                                                                                           No : 9

                                                                                          Ümraniye / İSTANBUL

Fatma BİDER               Sekreter                 T.C                 Kartalbaba Cad. Aslı Apt.

                                                                                           No : 134 / 2

                                                                                           Zeynepkamil / Üsküdar

Cumali BAL                 Muhasebeci           T.C                 Yavuztürk Mah. Sinan Sok.

                                                                                            No : 2 / 1 Üsküdar

Neşe KURT                  Serbest                  T.C                  Atatürk Mah. 5. Sok. No : 17

                                                                                            K. Çekmece / İSTANBUL

Gülüm Gül                   Serbest                   T.C                  Petrol İş Mah. Kamelya Sok.

                                                                                            No : 15 Batmanoğlu Apt. D: 2

                                                                                            Kartal / İSTANBUL

Madde 5 ) Derneğe Üye Olma Şartları

                  Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan herkes derneğe üye olabilir.

Ancak ;

          1 – ) Yüksek mahkeme üyeleri, hakim ve savcılar, Sayıştay meslek mensupları ile savcı ve yardımcıları, mülki idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar , Türk Silahlı Kuvvetleri ile Genel ve Özel Kolluk Kuvvetleri mensupları , resmi ve özel İlkokul , Ortaokul , Lise veya dengi okullar öğretmen ve yöneticileri , Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenler ile diğer personeli ve özel kanunlarında dernek kuramayacakları belirtilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi ve özel ortaokul ve Ortaöğretim öğrencileri.

          2 – ) Affa Uğramış Olsalar bile ;

            a ) Zimmet i ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihsal ile kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biri ile mahkum olanlar.

            b ) T.C.K. nun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini âlemi olarak tasdik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar.

            c ) T.C.K nun 312 nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halkı sınıf, ırk, dil, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarıyla aynı kanunun 316. , 317. ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biri ile mahkûm olanlar.

            d ) Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar derneğe üye olamaz.

Madde 6 ) Derneğin üç çeşit üyesi vardır.

            a ) Kurucu Üyeler: Bunlar Derneği kurup listesi ekte olanlardır.

            b) Şeref Üyeliği: Derneğe çalışmaları ile faydalı olan para ve mal bağışı yapan gerçek kişiler dernek yönetim kurulu kararı ile derneğe şeref üyesi olabilirler.

           c ) Fahri Üyelik: İlmi eser ve çalışmalarıyla derneğin amacına ulaşmada faydalı olmuş gerçek ve tüzel kişiler dernek yönetim kurulu kararıyla fahri üyelik sıfatı verilir ve üye olabilirler.

Madde 7 )

                Asil üyeler taahhüt ettikleri aidat miktarı ile derneğin amacına uygun çalışan ve dernek kanununu 5. maddesi’ne göre derneğe alınan kişilerdir.

Madde 8 ) Dernek üyeliğinden çıkma şartları

                Derneğe karşı aidat yükümlülüğünü yerine getiren her dernek üyesi yazılı bildirimle dernekten ayrılabilir. Ayrılma işlemine yönetim kurulu karar verir. Ayrılma istemi hiçbir şekilde geciktirilmeden karara bağlanır.

 Madde 9 ) Dernek üyeliğinden çıkarılma şartları

             a ) Derneğin amacına aykırı hareket eden üyeler

             b ) Anayasanın Dernekler Kanununun ve diğer kanunlarımızın ve yasakladığı fiil ve eylemlerle uğraşanlar, düşüncelerini benimseyip fiilen çalışanlar, yasal olmayan faaliyette bulunan illegal kuruluşlarla ilgisi olanlar

             c ) Atatürk ilkelerine aykırı hareket edenler, dernek yönetim kurulu kararı ile derhal dernekten çıkarılırlar ve üyeliklerine son verilir.

Madde 10 ) Derneğin organları

        a ) Genel kurul
        b ) Yönetim kurulu

        c ) Denetleme Kurulu olmak üzere üç organı vardır.

Madde 11 ) Genel kurulun görev ve yetkileri

            a ) Dernek organlarını seçmek

            b ) Dernek tüzüğünü değiştirmek

            c ) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek

            d ) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul etmek

            e ) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

            f ) Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek

            g ) derneğin uluslararası faaliyette bulunması , yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek

            h ) Derneğin feshedilmesine karar vermek

             ı ) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek

            j ) Dernek Türkiye’de ve yurt dışında ve istenilen yerlerde şubeler ve irtibat büroları açabilir. Federasyona tabi ise federasyonun gösterdiği yerlerde şubeler ve irtibat büroları açabilir.

Madde 12 ) Genel kurul toplantıları

            a ) Olağan genel kurul toplantısı

            b ) Olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere genel kurul iki türlü toplantıya çağrılır.

                 Olağan Genel Kurul Toplantısı: Genel kurul, ilk kuruluş genel kurulundan sonra 2 senede bir defa toplanır. Bu toplantı Kasım ayında yapılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı: Denetleme kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine, yönetim kurulu, genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Eğer yönetim kurulu bu istem üzerine genel kurulu toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya çağrı isteminde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti dernek genel kurulunu toplantıya çağrılmakla görevlendirir. Olağanüstü genel kurul toplantısı bu şekilde yapılır.

Madde 13 ) Çağrı usulü

                    Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi her hangi bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Ve keyfiyet Dernek merkezinde yazılı olarak üyelerin okuyabileceği bir yerde ilan edilir. Toplantı ertelendiği takdirde üyelere bilgi verilmek şartıyla toplantının günü, saati yeri ve gündemi bir gazete ilan edilerek yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısının birden fazla ertelenmesi olağanüstü haller dışında mümkün değildir.

Madde 14 ) Toplantı Yeri

                    Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin veya Dernek merkezinin bulunduğu ilin uygun görülen başka bir yerinde yapılır.

Madde 15 ) Toplantı Yeter Sayısı                                             

                    Genel Kurul dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ancak bu ikinci toplantıya da çoğunluk aranmaz iştirak eden üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve denetleme kurullarının üye tam sayıları toplamının bir fazlasından aşağı olamaz.

Madde 16 ) Toplantının Yapılış Usulü

                    Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahalli mülkiye amirine bildirilen gün , saat ve mahalde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının hizasını imza ederek, toplantı yerine girerler. 15. maddede belirtilen yeter sayı sağlanırsa, durum tutanak ile tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirdiği kişi tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının tehirini gerektirmez. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilir.

Toplantının yönetim ve sevki genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar.

Toplantı sonunda , bütün tutanak ve belgeler , yönetim kuruluna teslim olunur.

Madde 17 ) Toplantıda Görüşülecek Hususlar

                    Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması, görüşülmesi ve karar bağlanması zorunludur. Genel kurulda karar yeter sayısı toplantıya iştirak edenler üçte ikisinin oyu ile karar alınır.

Madde 18 ) Yönetim Kurulu

               a ) Seçim: Yönetim Kurulu beş asıl, beş yedek üyeden az olmamak üzere genel kurul tarafından asıl üyelerden seçilir.

               b ) Görev ve Yetkileri

            1 – Derneği temsil etmek veya yetkinin kullanılması için yönetim kurulu başkanını veya bi veya birkaç yönetim kurulu üyesine yetki vermek

            2 – Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek , şube kurucularına yetki vermek

            3 – Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapma ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

            4 – İcabında yukarıda adı geçen görevleri ve işleri yürütmek veya gelir olarak dernek kasasına giren paraların yönetim kurulu üyelerinden birini veznedar olarak tayin edilecek kişinin bu gelirleri dernek adına saklamak hususunda yetkili kılmak ve istendiği zaman derhal takdim edilmek üzere yetki vermek

            5 – Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine tahmil ettirdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Madde 19 ) Denetleme Kurulu

                   Denetleme kurulu üyeleri genel kurul tarafından asil üyeler arasından seçilir.

                   Denetleme kurulu üyeleri üç asil , üç yedek üyeden az olamaz.

Madde 20 ) Görevleri ve Yetkileri

               a ) Gelirlerin derneğin amacına uygun harcanıp harcanmadığı

               b ) Yönetim kurulu üyelerinin dernekler kanunu ile tüzüğe göre hareket edip etmediklerini denetler ve rapor halinde genel kurula sunar

                c ) Genel kurulu yazılı olduğu gibi olağanüstü toplantıya çağırır ve ilgili mercie çağrı için başvurur

Madde 21 ) Derneğin Geliri

               a ) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar

               b ) Devlet, Özel İdare, Belediye, İktisadi Devlet teşekkülleri tarafından yapılacak yardımlar

               c ) Özel kişilerin, Özel tüzel kişilerin yapacağı bağışlar

               d ) Müsabaka, Piyango, spor gibi faaliyetlerle elde edilecek hasılatlar

               e ) Derneğin amacı için yapılacak yayınlardan ve sair ilmi çalışmalardan elde edilen gelirlerdir.

Madde 22 )

                Üye aidatları senelik 24,00 YTL den az olamaz

Madde 23 ) Dernekçe Tutulması Zorunlu Olan Defterler

               a ) Üye kayıt defteri

               b ) Gelen ve giden evrak defteri

               c ) Gelen ve giden evrak defteri

               d ) Gelir ve gider defteri

               e ) Bütçe ve kesin hesap ve bilanço defteri olmak üzere defterleri tutar. Bu defterler noterden tasdik edilir.

Madde 24 ) Derneğin İç Denetimi

                    Derneğin iç denetimi dernekler kanununa ve dernek tüzüğüne göre denetleme kurulu tarafından yapılır. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyelerden görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma plan bütçe ile uygulamaya konan programın en iyi biçimde hayata geçirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere genel kuruldan geçirilmek şartı ile yönetmelik çıkartılır. Denetçiler her altı ayda bir periyodik olarak derneği denetleyebilir. Yıllık denetleme sonucunu Genel kurul toplandığında bir rapor halinde sunar. Denetçiler lüzum halinde ve dilerlerse Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak ederler. Ancak; Yönetim Kurulu kararlarında görüşlerini bildirmelerinin dışında lehte veya aleyhte oy kullanamazlar.

Madde 25 ) Tüzük Değişikliği

                    Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve makul bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek kuralı ile genel kurulun oy çokluğunun onayı ile tüzük değişikliği yapılır.

Tüzük değişikliği genel kurul gündemine konulmamışsa, üyelerin toplantıda hazır bulunanların 1/5 inin yazılı teklifi ile gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

Madde 26 ) Derneğin Feshi

                    Derneğin feshi genel kurula aittir. Genel kurul dernek amacına ulaştığı takdirde veya lüzum üzerine derneğe feshedilebilir. Bu durumda karar , genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile olur.

Derneğin feshi halinde mal varlığı mevcut ise , önce borçlar ödenir. Eğer bakiye mal varlığı kalır ise vakıflar genel müdürlüğüne teslim edilir.

Madde 27 )

                 İlk kuruluş genel kurul toplanıp yönetim ve denetleme kurulunun teşekkülüne kadar yönetim kurulu görev ve yetkilerini kurucular yerine getirirler. Ve bu tüzüğün hükümlerini yürütürler. İlk görev bölümünü yaparlar.

ini ve işlerini tanıtmak isteyen bir sanatçı olabileceğiniz gibi misyonunu açıklamak isteyen bir firma da olabilirsiniz.